Lijn monotheïsme

Jodendom, Christendom, Islam


van de inleiding op Jezus geboorte tot het heden

 

Het jaar 1443 v. Chr.

 • De afstammelingen van Abraham, Izaäk, en Jacob trekken door de Rode Zee. Dit volk, Israël genoemd, naar de naamswijziging van hun vader Jacob, zal land in bezit willen nemen, dat nog toe het bezit van 7 andere volken, op de plek van het huidige Israël en de Palestijnse staat. Dit is de traditionele tijdsbepaling, niet te verwarren met de moderne, die ik minder aannemelijk acht.
 • Mozes de oprichter en stichter van het monotheïsme. Nadat het Joodse volk door de Rode Zee, en een beetje woestijn is getrokken, wil de Heer met hun allen een verbond aangaan, en de woorden van het verbond spreken. Het volk echter wordt arrogant tegen over Mozes en de Heer en verklaart zegt: "Tot het uitvoeren van ALLES wat God EIST en van ons VRAAGT zijn wij heel goed in staat." (Exodus 19:8) Dan geeft Hij het hele joodse volk de tien geboden, van genade gaat God naar de wet! Hij zal door gaan met geboden geven, zo veel en zwaar dat niemand deze kan houden!

Rond het jaar 1440 v. Chr.

De regelgeving die Mozes uitspreekt naar het volk wordt steeds groter, dit wordt bekend als de gehele joodse wet (die uit veel meer geboden bestaat, dan de eerder genoemde 10.) Wie die zal doen zal leven, wie die niet zal doen zal vervloekt zijn. (Deuteronomium 11:26-28; 27:26; Galaten 3:10-13) Ook verkondigt hij dat er een profeet, als Hem zou opstaan. (Deuteronomium 18:15, 18-19) Dit is Jezus Christus. Al zullen Moslims later beweren dat Mozes over Mohammed gesproken heeft.
Daarnaast stelt Mozes mannen aan om het volk te richten met hem.

Het jaar 750 v. Chr.

Het begin van de profetische bediening van Jesaja. Hij profeteerde een aantal zeer nauwkeurige beschrijvingen over Jezus’ zijn kruisdood. Dat deze voor onze overtredingen zou zijn, en voor onze ziekten noemt hij ook. (Jesaja 53) Deze twee worden in één adem genoemd. Zonde en ziekte (Jesaja 53:4-5). Jezus stierf voor beide. Daarom zou het later zo verbazend zijn dat het tot 1846 zou duren dat Ethan O. Allen zijn genezing van tuberculose zou vinden na gelovig gebed, wat zijn genezingsbediening van de hierop volgende 50 jaar zou doen ontstaan en ook die van anderen. De kerk heeft dit na de reformatie compleet laten liggen. Ook profeteerde Jesaja over de eeuwigdurende regering van Jezus op de troon van David (Jesaja 9:6-7). Jesaja 55 verklaart de tijd van de voortgaande verbreiding van het evangelie aan ALLE NATIËN dat zou plaats vinden in de eerste eeuw na Chr. tot de voltooiing van het Koninkrijk bij zijn uiteindelijke fysieke wederkomst. (Jesaja 65:1 verklaart dat de natie Israël uitgebreid zou worden met de heidenen, zij die naar Hem niet zochten.

Het jaar 457 v. Chr.

Het moment van de verkondiging van Artaxeres (Longimanus) van Persië het besluit vervaardigd dat Ezra de tempel en zijn aanbidding moet herstellen en evenzo de joodse staat. Dit is tevens het begin van de 70 jaarweken profetie van Daniël 9. Deze tijdsaanduiding vindt men in vers 25 van dat hoofdstuk.

Het jaar 63 v. Chr.

Het jodendom, in Judea, nu al geruime tijd overheerst door verschillende rijken, en verschillende maten van zelfbestuur, wordt in 63 voor Chr. door de Generaal Pompeius verovert. Deze zelfde generaal verovert ook de streken rondom zoals Syrië, Galilea en Samaria.

Het jaar 57 v. Chr.

De Romeinse legereenheden veroveren de Zuidelijke Nederlanden onderleiding van Julius Caesar.

Het jaar 46 v. Chr.

Julius Ceasar wordt alleen heerser. De Romeinse en Joodse Geschiedschrijver erkennen hem als eerste Keizer.

Het jaar 44 v. Chr.

Julius Ceasar wordt met messteken om het leven gebracht.

Het jaar 37 v. Chr.

Herodus de Grote krijgt onder zijn bestuur een groot deel van het Oostelijk Romeinse Rijk waaronder Galilea en Judea.

Het jaar 27 v. Chr.

Octavianus krijgt alleen heerschappij over het Romeinse Rijk. De Titel Augustus is de naam zoals hij de geschiedenis in zal gaan. Het Romeinse Rijk gaat een periode van ongekende welvaart en weinig strijdt in.

De Geboorte van Jezus

Het jaar 4 v. Chr.

Yeshua of Jesjoea, zoon van Miriam en de Heilige Geest wordt geboren. Yeshua zal de geschiedenis in gaan onder zijn naam, zoals die vertaald wordt in het Koiné Grieks: "Jezus". Miriam zal evenzo onder een vertaling de geschiedenis ingaan namelijk Maria. Jozef neemt verantwoordelijkheid om als vader van het kind te functioneren. De jaartelling heeft dus een fout van zo'n 4 en een half jaar. Dit komt omdat deze pas in de Middeleeuwen is samengesteld, en het achterhalen toen erg lastig was. We mogen blij zijn dat het nog zo goed gelukt is.

Het jaar 6 na Chr.

Archelaus wordt afgezet en vervangen door Herodus Antipas.

Het jaar 8 na Chr.

Rabbijn Sjammai van de dominante Farizeese school geeft 18 edicten uit die een fysieke scheiding tussen Joden en heidenen beogen en zodoende het Jodendom van heidense invloeden moeten vrijwaren. Deze edicten worden algemeen aanvaard onder de joden en vormen een onbedoelde basis voor het bestrijden van de discipelen. In het Nieuwe Testament lezen we hoe Jezus via slimme methoden dit denken, dat algemeen werd geaccepteerd, confronteert. (Mattheüs 15:21-28; 8:5-10, 13; Lucas 10:25-37; Johannes 4:1-42) Al werd de confrontatie soms erg hard. Zelfs Johannes de doper was soms hard in zijn confrontatie van deze "antiheiden houding" (Mattheüs 3:10; Mattheüs 8:11-12; Lucas 3:9).

Het jaar 26 na Chr.

Pontius Pilatus wordt gouverneur van Judea.

Het jaar 27 na Chr.

Begin van Jezus' optreden. Jezus predikt een verandering van denken (μετανοια = metanoia wordt vaak foutief vertaald met bekering, dat een ander woord is in het Grieks (επιστρεφω = epistrephw = keren, bekeren) dat aanzienlijk minder vaak voor komt in het Nieuwe Testament.) De spirituele vernieuwing die door Jezus gepredikt wordt, wijst op krachtige wijze erop dat iedereen behalve Hijzelf gefaald heeft in het gehoorzamen van de Joodse wet (Johannes 8:2-11). Hij heeft ook geen probleem met uitleggen van de geest van de wet, wat nog dieper en verder gaat, dan de wet, die zelfs hun oudsten niet konden voldoen, waardoor vele discipelen erg onder de indruk zijn. (Mattheüs 5:17-48). Zo komt Hij om de wet te vervullen, want niemand behalve Jezus (geboren uit een maagd en de Heilige Geest) kon die vervullen.
Jezus spreekt ook over dat zijn volgelingen GEEN GEWELD mogen GEBRUIKEN, dit is de enige leider van de DRIE MONOTHEÏSTISCHE GODSDIENSTEN die ZO'N UITSPRAAK zou doen. Zie Mattheüs 5:38-48; Lucas 6:26-36; Mattheüs 6:12-15; 18:21-35; Marcus 11:25-26; Lucas 11:4; 17:3-4; Lukas 23:33-34

Het jaar 29 na Chr.

Jochanan ben Zecharia, d.i. Hebreeuws voor Johannes de zoon van Zacharia, of beter bekend als Johannes de Doper, wordt onthooft op bevel van Herodus Antipas (Mattheüs 14:1-12; Marcus 6:16-29).

Het jaar 30 na Chr.

Op de vrijdag voor het Joodse Pascha wordt Jezus vermoord op aanvraag van de religieuze leiders en het volk, (Mattheüs 27:1-2, 14-26; Markus 14:62-64; 15:5-15), dat zwaar teleurgesteld is in Hem, omdat Hij niet een menselijke Koning op de Aardse troon van David wou zijn, maar dit geestelijk gezien moest worden. (Zie ook de intocht uit Mattheüs 21:1-11; Marcus 11:1-11; Zacharia 9:9, dit was een explosie van verwachting, later kwam de teleurstelling.) Het ter dood brengen kon niet zonder de Romeinse autoriteit (=dus een heidense autoriteit) (tenzij het rechtstreeks met het heiligdom te maken had, zie de dood van Stefanus beschreven in Handelingen 6:13-15; 7:47-60) en Pilatus liet zich overhalen omwille van zijn positie, en om geen oproer te veroorzaken (Mattheüs 27:14-26; Markus 15:5-15).
Jezus kwam om de wereld te behouden, niet om haar te veroordelen (Johannes 3:17). Ook dit werd heel reéel toen Jezus bad: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen!” (Lucas 23:34). Dit was precies de helft van de zeventigste jaarweek uit het boek Daniél. Dit was het punt om “de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven.” (Daniël 9:24) Voor meer informatie over deze timing en tijdsaanduiding zie het jaar 33 na Chr.

Op de derde dag stond Jezus op uit de dood en toonde hiermee dat de complete afbetaling, van de straf van de zonde, was volbracht. (Lukas 23:55-24:53; Johannes 20:1-23; Romeinen 4:25) De opstanding is essentieel in het geloof en in de christelijke hoop. (1 Corinthe 15:12-26) Nu hoorde ik een prediker eens zeggen dat wij niet mogen zeggen dat Jezus door de Joden uit de EERSTE EEUW vermoord is, maar daarmee verkondig ik alleen de samenvatting waarmee de apostelen zelf het verhaal samenvatten! (Handelingen 4:10-12; 5:30-31; 7:52) Begrijp me goed ik weet ook dat de Romeinse Pilatus, eraan te pas kwamen om het uit te voeren, en die zelf zijn handen niet vuil maakte, maar uiteindelijk eerst de wens van de gewone jood uit die tijd, noch een keer duidelijk wou weten, en het uiteindelijk onder grote druk toezei. En vervolgens dit door Romeinse soldaten liet uitvoeren. (HEIDENEN dus). En dat Jezus uiteindelijk zelf gepijnigd aan het kruis hing en zelf besloot de geest te geven, na een tijd. Het punt is dat dit alles samengevat, dit is, "de Joden uit de eerste eeuw vermoorden Jezus," naar de woorden van de apostelen zelf (zie teksten hierboven uit Handelingen.) En als ik of u, als heiden er niet van leer(t) en door de wet mijn eeuwig leven wil verkrijgen, zal ik dat vermoorden, dat Hij vandaag doet of wil doen! Om al deze redenen is niets mis met deze samenvatting!

Zet ik hiermee mensen op tegen de Joden uit DEZE eeuw? Niet als men de eindtijd (van de joden, het joodse volk als natie van God) goed onderwijst! God heeft immers de joden uit de EERSTE EEUW laten betalen voor de hetgeen zij gedaan hebben, verdere vergelding is niet gewenst en tegen de wil van de Heer zelf, die ook NIET met een Fysieke terugkomst, maar met een geestelijke oordeelskomst, de Joden uit de EERSTE EEUW vergold. (zie jaren 67, 68-69, 70 en aantijgingen tegen de Kingdom Movement) Dispensationalisten beargumenteren God heeft een plan voor de joden. (Romeinen 11:1) En dit klopt. Maar de context waar dit staat in het Nieuwe Testament zegt, want ik, d.i. Paulus, ben immers ook een jood. Hoe kwam Paulus als jood in het plan van God? Door Christus aan te nemen! Zie vers 1 en ook vers 17. Zo geld dit ook voor Gods plan met de Nederlanders, de Belgen, de Surinamers, de Marokanen en Turken, en de gehele wereld!

Ik besef mij dus dat Jezus zelf de geest gaf (Mattheüs 27:50; 23:46), en dat hij zelf zij zijn leven besloot neer te leggen (Johannes 10:11, 15, 17; 15:13; Romeinen 5:6-8). Maar predikers die zeggen, dat hij niet vermoord werd, lijken te suggeren dat hij vroeg: "Wil je me alstublieft aan een kruis nagelen". Dit is niet zo gegaan, dit gebeurde, omdat het joodse sanhedrin, dat is de hoogste autoriteit van de joodse natie, dit eiste.

Dit is net als de Amerikanen vielen het Irak van Saddam Hoessein binnen. Natuurlijk had niet elke Amerikaan op Bush gestemd, natuurlijk waren niet alle Amerikanen voor die oorlog! Maar in grote lijnen, vielen de Amerikanen Irak binnen. Net als het sanhedrin, de meerderheid van de joden vertegenwoordigde. Dus in grote lijnen, de joden uit de EERSTE EEUW vermoorden Jezus. (Handelingen 4:10-12; 5:30-31; 7:52)

Het jaar 31-33 na Chr.

Het jaar 33 na Chr.

De dood en moord op Stefanus, aan het eind van het jaar 33.

Ophef ontstaat door Griekssprekende joden uit één van hun synagoges. Zijn dood wordt direct uitgevoerd wegens hun overtuiging dat hij de tempel heeft beledigd.

Vanuit de Synagoge van de Vrije Mannen, die samenkwam rondom hun Griekse taal (en hun verbinding met het Oostelijk Romeinse Rijk) kwam oppositie tegen het geloof en de kracht en de wonderen en tekenen die Stefanus deed. Stefanus komt dan voor de Hogeraad te staan, waar de Hogepriester hem om uitleg vraagt. Stefanus antwoord met een verhaal over de joodse natie dat deze God vermoeiden in de wildernis (Handelingen 7:39-43). Ook behandelt hij de geschiedenis van Abraham (Handelingen 7:2-8) en David (Handelingen 7:44-50). In het behandelen van David maakt hij zijn punt dat de aardse tempel niet de compleetheid van God kan bevatten. Hij gebruikt het Griekse "ιερον" (hieron; dat is een letterlijke tempel, niet te verwarren met "ναος" (wat in het Nieuwe Testament het woord is dat voor geestelijke tempel wordt gebruikt)). Dan confronteert hij de joden en zegt dat zij Onbesneden zijn van hart! (Handelingen 7:51) En zegt dat zij de Rechtvaardige [d.i. Jezus Christus] verraden en vermoord hebben! (Handelingen 7:52) Dit lijdt tot één daad, de hoge raad, dat zijn vele personen, rennen naar hem als een man, duwen hem de stad uit, en stenigen hem.

Dit is het einde van de zeventig jaarweken profetie van Daniël 9.

De moord op Stefanus geldt als het eind en de vervulling van de Zeventig jaarweken uit Daniël 9. Waarin Daniël bidt voor zijn natuurlijke broeders, het volk van Israël. (Daniël 9:1-3) Nu is vers 25 de tijdsaanduiding. Dat is het jaar 457 v. Chr. waarbij Artaxeres (Longimanus) van Persië het besluit vervaardigd dat Ezra de tempel en zijn aanbidding moet herstellen en evenzo de joodse staat. 70 x 7 = 490. Dus 457 v. Chr. tot 33 na Chr. is precies 490 jaar later. De 70 jaarweken zijn vervuld! De tijd, dat God met één enkel (etnisch) volk werkte, is over en keert nooit meer terug!

Dit betekent NIET, dat ik denk, dat zij die denken dat God nog steeds met één enkel (etnisch) volk werkt, onder enige druk gezet moeten worden. Tolereren (binnen de natie) kan omdat de Joden sinds de tweede eeuw weinig tot bijna geen geweld hebben gebruikt tegen de Christenen.

Velen, metname hen die zich posities in dit soort kerken, die nog steeds geloven in Gods uitverkiezing van één enkel (etnisch) volk, Israël, willen verwerven, hebben manipulerende houding naar andere Christenen. Zij schelden hun uit voor anti-semitisten, volgelingen van Hitler en Roomskatholieken, al zijn zij protestanten, die het bestaan van al dit bovengenoemde ERNSTIG BETREUREN.

De geschiedenis van het hierbovengenoemde past inderdaad grote groepen NIET-wederomgeboren christenen (dit zijn dus NEP-CHRISTENEN, en Katholieken voor de tijd van de evangelische en charismatische beweging binnen die kerk). Een andere groep die het past zijn een groep NIET-Christenen, het waren immers ATHEÏSTISCHE leiders, als Hitler die voor discriminatie en antisemitisme kozen, propageerden en tot volkeren moord overgingen.

Omdat sommigen foutief denken dat Hitler religieus was, wil ik u vermelden dat hij zich in privé-gesprekken "vaak minachtend over het Christelijk geloof uitliet. Hij beschouwde het christendom als een CONCURRENT van de nationaal-socialistische ideologie, maar durfde het niet aan de kerken te sluiten." (Zie Ronald van Kesteren, Tegelen, "Pharos VWO," (Amsterdam, Meulenhoff Educatief bv), pag.313) Het NIET-wederomgeboren Christendom is ook een ideologie van gebondenheid. Want naar mijn overtuiging is het ware Christendom, het WEDEROM-GEBOREN christendom dat niet tot zijn doel kan komen zonder de verbondsleer aan te hangen. De verbondsleer maakt in tegenstelling tot haar vijand (de bedelingenleer, of dispensationalisme) en in tegenstelling tot het Nationaal-Socialisme, GEEN ONDERSCHEID tussen Jood en Heiden, beide moeten wederomgeboren worden, beide kunnen alleen deel worden van Gods uitverkoren natie door Jezus Christus aan te nemen, als hun verlosser.

Historisch gezien hebben WEDERGEBOREN Christenen ZEER WEINIG te maken gehad met antisemitisme! Ik leg historisch de waarheid uit. Het is geen strafbaar feit om de hierboven genoemde historische waarheid te ontkennen, wat dispensationalisten vollop doen! Toleratie van dispensationalisme in de natie is ok, toleratie in mijn kerk, daar zeg ik NEE tegen! Het hindert immers het geloof in één lichaam, waar Jood en heiden gelijk zijn voor God. En het hindert het geloof in een zo door de bijbel onderwezen, overwinnende kerk, dat de glorie en majesteit van al waar Jezus voor stierf op aarde wil tonen. Volgens mijn bijbel komt Jezus terug voor een heilige en reine bruid, een overwinnend volk! (De Reinheid echter waarvan ik spreek, is de zelfde van de zogenoemde (neo)heiligheidsbeweging, echter wordt die anders bereikt, dan door de veroordeling en het oude geloofsstandpunt van "de Volharding der Heiligen (d.i. voor een plaats in de hemel)", waarmee deze beweging dit tracht te bereiken.

Het verontrust mij dat grote hoeveelheden Nederlanders, geen onderscheidt maken tussen NEP-CHRISTENEN of NIET-WEDEROMGEBOREN Christenen en ECHTE of WEDEROMGEBOREN CHRISTENEN. Wat daar nog eens bovenop komt, is dat men dat wat ATHEÏSTEN geloofden zoals het Nationaal-Socialisme ook nog eens de ECHTE / WEDEROM-GEBOREN christenen DURFT toe te schruiven! Dit toont mij dat de gemiddelde Nederlander samen met het kerkvolk, dat meer of minder in het DISPENSATIONALISME gelooft (dit zijn hellaas praktisch alle protestante kerken na 1850 in Nederland), graag de kerk deze zwartebladzij uit de (atheïstische) geschiedenis toeschruift!
Deze valse nederigheid in veel kerkvolk kan nog altijd leiden tot grote trots. En bij sommige leiders heeft het dit al gedaan! Probeer niet in eigen kracht het beste jongetje van de klas te worden, maar wees het simpel en eenvoudig eens met de waarheid. Trots zoals, die ook gevonden wordt in het hart van anderen die de waarheid weigeren te benoemen. Zo is het zo dat vele Nederlanders nogsteeds de slavernij doodzwijgen als zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis. Het boek "Het grote Vaderlandse Geschiedenis boek" (Zwolle, Waanders Uitgevers / Nationaal Archief, Copyright 2008) is zo'n boek. Deze positioneren zichzelf TEGEN de waarheid, door het aanwakkeren van Nationalisme en oppoetsen van de Nederlandse geschiedenis! Ook anderen weigeren dit, zo hadden de feestvierders van de VOC, notabene een minister van Economie van Indonesië nodig om gewezen te worden op de zwarte bladzijde van uitbuiting in Indonesië met de vele extirpeer-acties van de Nederlanders (vernietiging van Oogsten voor eigen gewin, en uitbuiting van de Indonesische bevolking!) En ook de pogingen om de Indonesische bevolking te gebruiken voor de slavernij, is wel degelijk ook in het Oosten van het Nederlandse Rijk gebeurd. Waarna uiteindelijk tot het misbruik van de oorspronkelijke inlandse Afrikaan is besloten. Nederland had een groot deel van zijn rijkdommen aan deze uitbuitingen te wijtten! Daarnaast hebben enkele hooggeplaatsten in het leger, opdracht gegeven hele dorpen en eilanden uit te moorden, in de zogenaamde politionele acties. Het gemiddelde Nederlandse geschiedenis boek weigert zoiets te benoemen! Daarmee maken ze de zonden van hun voor-vaderen compleet! (Gelukkig zijn er wel een paar uitzonderingen, zoals het hierboven genoemde "Pharos voor VWO en Havo," dat het één en ander benoemd.)

Wat betekent dit alles voor deze atheïsten en grote groepen Christenen die de kerk de schuld geven van wat er gebeurde in de 20ste eeuw? Voor velen dat ze alles of veel zegeningen van een levende relatie met God missen. Wat betekent het om zulke evidente waarheden uit 30 en 33 na Chr. te ontkennen, dit gebeurt voor de duidelijkheid, metname door deze dispensationalistische Christenen en vele (doch niet alle) joden? Eén is dat zij belangrijke feiten missen, waarmee de betrouwbaarheid van Yahweh en Messias Jezus van Nazareth (of terugvertaald Yeshua) bewezen wordt. Christenen missen een belangrijk argument om aan te tonen dat Jezus' profetieën zijn eigen generatie joden uitkwam. En dat dit, Hem, een waar profeet maakt. Joden missen de kennis over hun eigen joodse natie en waarom de tempel verwoesting en hun religie nooit heeft kunnen terugkeren naar een tempeldienst. Gelukkig heeft God het niet getolereerd, hij wil dat het offer van Jezus in de geschiedenis de erkenning van eens en voor altijd krijgt en houdt. (Hebreeën 7:27; 9:12; 10:10) Of Joden en dispensationalistische Christenen het voor elkaar zullen krijgen om de tempeldiensten als nog te hervatten of niet, één ding is zeker dit is een directe aanval op het enige offer van Christus, en een machtige propaganda aanval van satan op het bloed van Jezus! Echter binnen onze natie zolang ze godsdienst vrijheid voor staan en geen geweld en haat prediken, wat sinds de derde eeuw meestal wel goed gaat, als wij het over de Joodse religie hebben, zouden zij volledige vrijheid van religie moeten hebben, in de natie.

Toch betreurd het mij dat de stad, den Haag, of een zekere organisatie in Den Haag, op een van hun joodse monumenten de tekst uit Deuteronomium 25:17 heeft laten drukken, waar staat: "Gedenk wat Amalek u gedaan heeft op uw tocht, toen gij uit Egypte getrokken waart..." En verderop in de context (in vers 19): "dat gij de gedachtenis van Amalek van onder den hemel zult uitdelgen; vergeet het niet!" (uit de Statenvertaling) Als dit de ideologie van het Nationaal-Socialisme betreft dan ben ik het er mee eens, maar wanneer dit mensen betreft moeten wij ons ernstig zorgen baten, over de joden / dispensationalistische christenen, die dit monument gewild hebben met zo'n tekst!

Uiteindelijk blijft de enige leider binnen de drie Monotheïstische Godsdiensten die geweld en haat afzweert, Jezus Christus. Mozes heeft geweld gezworen, zie de tekst uit Deuteronomium, Mohammed heeft geweld gezworen, lees de Koran en de geschiedenis. Doch Jezus, heeft zelfs tijdens zijn gruwelijke kruisdood, vergeving gevraagd voor hen die hen dit aandeden!

Wanneer Christenen hun theologie op het Oude Testament baseren missen ze niet alleen de Nieuwtestamentische waarheid die zegt: "Besef dan toch dat zij Abrahams kinderen zijn die uit het geloof zijn." (Galaten 3:7, zie ook vers 28-29, Romeinen 2:28-29, Openbaringen 21:9-10). Maar zij missen ook de essentie van het geweld verschil, tussen de drie Monotheïstische Godsdiensten.

Nogmaals vanuit het Christendom gesproken: "Jezus kwam om de wereld te behouden, niet om haar te veroordelen" (Johannes 3:17). Als u geraakt bent door het bovengenoemde, er is Goddelijke vergeving in het geloof dat Jezus voor u stierf. Bent u betrokken bij het oppoetsen van de Nederlandse geschiedenis, stop er dan mee. Eis vermeldingen van de hoofdredacteur en uitgeverij van ook de Nederlands misdaden!

Naar deze monotheïstische ontkenners van wat er werkelijk gebeurde in 30 tot 70 na Chr. bad Jezus: "Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen!" (Lucas 23:34) Het jaar 33 na Chr. (waarvoor deze uitvoerige uitleg) was het begin van Christenvervolging met de dood tot gevolg, door andere monotheïsten, in dit geval de joden. Hier en daar vinden wij echter nog vervolging van sommige christenen ook in onze tijd door enkele Joden:
 • Met name wanneer zij zich bezig houden met één van de ware andere doelen van de kruisdood van Jezus, namelijk het verzoenen van heidenen en joden in één lichaam, tot mede erfgenamen en medeburgers van de heiligen en het huisgezin van God. (Efeze 2:11-22, Galaten 3:29, 7, 8-9) De dispensationalisten of bedelingenleer gelovigen VERACHTEN deze Nieuwtestamentische BIJBELTEKSTEN. Bij het citeren ervan heb ik dispensationalisten zichtbaar zeer geirriteerd gezien, dus danig dat de christelijke broederliefde ver te zoeken was. Enkele Joden, doch zeker niet allen, voegen zich bij de Dispensationalistische Christenen (vooral geleidt door dispensationalistische predikers en schrijvers) en verenigen zich dan met vervolging van Christenen, die deze waarheden verkondigen.
  Dit ook met name wanneer zij NIET deel zijn van de Reformatorische kerken. Dit leg ik u graag uit. Want praktisch alle protestanten na 1850 (in Nederland) geloven in het dispensationalisme, Darby had toen een groep, met zeer grote invloed in alle protestante kerken beïnvloedt, echter de niveau's verschillen. Doormiddel van een overblijfsel van de verbondsleer in het studieprogramma van de Hervormde en Gereformeerde theologische opleidingen, behield de verbondsleer in sommige kringen nog een tijdje stand, in enkele Gereformeerde kerken. Maar de beweging waar de verbondsleer in zat ging door, het verval bestond uit verlenging van de Oudtestamentische wet, waardoor zuigelingendoop èn het kernpunt van het dispensationalistisch geloof, het onderscheidt tussen natuurlijk Israël en de heidense volken, een echte plaats kreeg midden in de leer die nu juist dit bestreedt in haar oorsprong! Maar in de jaren dertig begon de evangelische media, onder invloedt van de grote Nederlandse evangelische media pionier Johannes de Heer, met de verspreiding van het dispensationalisme. Hierdoor kwamen de kerken die de verbondsleer nog in zijn ware vorm geloofden, zoals Calvijn die tijdens zijn leven had gebracht, opnieuw in een issolement. Omdat men de verbondsleer heeft verdraaid tot iets zoals het door Calvijn nooit bedoelt was, namelijk een verdediging van de zuigelingendoop, spreekt men vaak foutief over het monopolie van het dispensationalisme op de Evangelische en Pinksterbeweging. Hierdoor wordt het evangelische en pinkster christenen meer kwalijk genomen als men zich van deze leer losmaakt. En het monopolie tracht te verbreken. Al is het dispensationalistische kwaad in jaren 50 van de 19de eeuw al blijvend in vele Reformatorische kringen gezaaid. En door organisaties die momenteel de plaatselijke autonomie van gemeenten ernstig schaden zoals de EO vindt dergelijk kwaad ook plaats! Nu werken vele christenen aan deze organisaties mee, daardoor moeten vele oudsten continue hun zorg uitspreken over wat de EO-ers weer zeggen en doen, en duidelijk maken dat ze zich liever met anderen identificeren. Daarnaast moet men beseffen dat vele niet-joden en niet-christenen ook bereidt zijn deze christenen te vervolgen om zich in de gunst van deze Religieuze bedelingenleer gelovigen te werken. Ook wijzen deze dispensationalisten op één enkele kerk ergens in de landen, die GEEN WEDEROMGEBOREN CHRISTENEN bevatte, die het in hun hoofd hebben gehaald, samen met antisemitisten de joden te vervloeken in 1933. Nu natuurlijk distantiëren alle WEDEROMGEBORENEN zich van zulke DWAZEN, die na eeuwen een oordeel dat al in 68-70 na Chr. door de Romeinen is gekomen, opnieuw willen uitvoeren. Dit soort NEP-CHRISTENEN moeten hun bijbel beter lezen, en begrijpen dat het oordeel over de zaken die bij 30 en 33 na Chr. staan, al gekomen is, in 68-70 na Chr door de latere keizer Vespianus en Titus.
 • Met name in Israël is het nog altijd wel eens hard en meedogenloos, tegen alle christenen, al heeft de vervolging ook daar al lang NIET meer de dood ter gevolg. We denken aan vervolging zoals een ieder die joods is en kiest voor Yeshua, (terugvertaalde vertaling van Jezus (=Grieks) naam) meemaakt. Ondertussen hebben de NIET-WEDEROMGEBOREN, of NEP-Christenen, metname in de Middeleeuwen, de joden zoveel aangedaan, dat WEDEROMGEBOREN Christenen zich continu verontschuldigen over de daden van de NIET-WEDEROMGEBOREN of NEP-Christenen. Maar ook dat is begrijpelijk. Ook worstelen zij met het feit dat zij in Europa niet in staat zijn gebleken de Nazi’s te stoppen. Vele van hen heeft of had NIET-WEDEROMGEBOREN en NEP-CHRISTENEN als ouders. En ookal waren zelfs die vaak niet blij met de situatie en waren er zoals later benoemd ook daar duidelijke signalen van kwaadheid over het onrecht. Toch ben ik overtuigd dat WEDEROMGEBORENEN zich dit niet toe kunnen rekenen. Zij zouden veel beter de methode van afscheiding kunnen gebruiken! Zoals men zich distantieert van de Jehovagetuigen en de Mormonen, zo moet men zich distantiëren van de NIET-WEDEROMGEBORENEN, die laffe daden hebben gedaan. De feiten die ik zal noemen in de 20ste eeuw zullen bewijzen, dat WEDEROMGEBOREN Christenen zich in veel situaties tegen de vervolging hebben verzet.

  Nu even over wat kerkengenootschappen: De REFORMATORISCHE en LUTHERSE leiders hebben hun KRITIEK WELDEGELIJK geuit op het niet met gelijke maten meten van JOODSE CHRISTENEN en heidense Christenen in het Nazi regime. Wat overblijft, is daarom het zelfverwijt, dat ze toch met mogelijke dood tot gevolg, zelf hadden moeten protesteren tegen de Nazi's. Dit zelfverwijt is zo sterk, dat de kerk zich in vele gevallen de schuld in de schoenen schruift. DIT GAAT VEEL TE VER! De SCHULDIGEN zijn de Duitse ATHEÏSTEN, die tot het Facisme overgingen!
  Wanneer God wijkt in uw begrip, wijkt elk werkelijke fundament van moraal. Uw denken kan nu duiken in haat door verwondingen, en gebrek aan zelfrespect (dit gebrek aan zelfrespect en verwondingen was het geval bij de Duitse natie, na de eerste Wereld Oorlog, haat werd gekozen als antwoord op hun zielsproblemen, echter haat is NOOIT een juist antwoord!). En deze zaken kunnen een einde maken aan het moraal dat u nog heeft, "de gelijkheid van mensen", die u daarvoor nog koesterde.
  Opmerkelijk is natuurlijk dat het moraal "de gelijkheid van mensen" door zowel Religieuze Joden zelf, als dispensationalisten NIET gedeeld wordt! Verbondsgelovigen lezen deze moraal juist in hun bijbel en verwerpen de bolwerken die dispensationalisten hier tegen opwerpen. (Handelingen 15:8-11, Romeinen 3:22; 10:12-13, Colossenzen 3:11, Romeinen 2:28-29, Galaten 3:7 Mattheüs 3:9-12)
 • Het jaar 34-43 na Chr.

  • In Handelingen 8:5-25 lezen wij dat Samaritanen toetraden tot de kerk. Door veel joden gezien als mensen die zo goed als heiden waren. Ze hielden zich niet aan de wetten van Rabijn Sjammai zie het jaar 8 na Chr., noch aan Deutronomium 23:3-6. In Handelingen 8:26-40 lezen we hoe een kamerling uit Ethiopië (=een heiden) tot de Heer komt. Dit was al wel een aanbidder van God, maar iemand die niet kon toetreden tot het joodse geloof, omdat hij gecastreerd was. (Deuteronomium 23:1-2) Ook hij komt tot geloof nadat Filippus met hem spreekt, en wordt gedoopt (dus volledig als discipel erkent).
  • De twaalf schuilen voor de vervolging, maar blijven voorlopig voornamelijk in Jeruzalem.
  • Op de weg naar Damaskus komt Paulus tot geloof, wanneer hij in een Visioen Jezus ziet en verblindt raakt. Hij wordt genezen door God na het gelovig gebed van een broeder, Ananias genaamd. Paulus begint in Synagogen te bewijzen dat Jezus de Christus is. Ieder die zijn reputatie kende is zeer verbaasd, maar uiteindelijk kan men de bewijzen niet ontkennen en men besluit daarom Paulus om het leven te brengen. Paulus gaat naar Jeruzalem ontmoet nauwelijks gelovigen, want ze zijn bang dat het een valstrik is. Barnabas echter niet en neemt Paulus mee naar de apostelen.
  • In deze dagen hadden de gemeenten in Judea, Galilea en Samaria vrede. Petrus wordt nog steeds gebruikt voor wonderen en tekenen, waaronder in Lydia en in Joppe. In de laatste plaats gebruikt God hem om een vrouw, genaamd Tabitha, uit de doden op te wekken.

  Het jaar 67 na Chr.

  • De apostle Johannes, die de zelfde is als de discipel Johannes, is gevangen genomen en geplaatst voor de eerste keer op het eiland Patmos. Daar terwijl keizer Nero bezig is met een geweldige vervolging van Christenen en Joden, ontvangt Johannes visioenen over de spoedige komst van de Heer. Omdat het een spoedige komst betreft (Openbaringen 1:1, Openbaringen 3:11, Openbaringen 11:14 Openbaringen 22:12 Openbaringen 22:20) moeten wij concluderen dat dit niet de letterlijke komst kan zijn. Velen zeggen Jezus beloofde SPOEDIG terug te komen, maar ik heb hem niet gezien! Als Jezus nog niet teruggekomen zou zijn, zou hun argument om Jezus een valse profeet te maken, of Johannes, omdat die in dit boek beweert dat Jezus zou komen, waar zijn! Wat het is punt? Jezus is teruggekomen, vele dingen uit Openbaringen 1-19, hebben plaats gevonden! En Jezus is een ware profeet! Halleluja! Jezus is waarlijk de Zoon van God! Zijn bloed maakt waarlijk vrij! Maar wat is de Komst dan? Als het niet letterlijk is, maar geestelijk: 'Wat voor een komst is het dan?' Het boek zelf legt dit uit, de komst van Jezus zoals in Openbaringen 1-20, beschreven, was een komst in oordeel. "En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is met Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn." (Openbaringen
  • Het jaar 90 na Chr.

   • De rabbijnen Jochanan ben Zakkai en Gamaliël II herstellen het Sanhedrin3 en verbannen de christelijke Joden uit de synagogen.
   • Keulen (Colonia Agrippinensis) de stad van groot onheil in de latere geschiedenis van Europa en de wereld, wordt de HOOFDSTAD van Neder Germanië (Germania Inferior). Dit gebied kwam onder Romeins bestuur in het jaar 17. Werd pas volledig een provincie in 98. Voor uw mogelijke interesse in de vaderlandse geschiedenis zal ik de steden noemen:
    • Castra Vetera,
    • Colonia Ulpia Traiana (nabij Xanten, huidig Limburg, Vlaanderen),
    • Coriovallum (Heerlen, huidig Zuid Limburg, Nederland),
    • Albaniana (Alphen aan de Rijn, huidig Zuid Holland, Nederland),
    • Lugdunum Betavorum (Katwijk, huidig Zuid Holland, Nederland),
    • Forum Hadriani (Voorburg, huidig Zuid Holland, Nederland),
    • Ulpia Noviomagus Batavorum (Nijmegen, huidig Gelderland, Nederland),
    • Traiectum (Utrecht, huidig hoofdstand van de gelijknamige provincie, Nederland),
    • Atuatuca Tungrorum (Tongeren, huidig Limburg, Vlaanderen),
    • Bona (Bonn, huidig Nordrhein-Westfalen Duitsland),
    • Colonia Agrippinensis (Cologne, of Keulen, huidig Nordrhein-Westfalen Duitsland).

   Het jaar 92 na Chr.

   Het Romeinse leger zoekt uitbreiding van zijn macht, Marcomanni worden verslagen doch niet volledig ondergeschikt gemaakt, Romeinse leger treden Mesopotamië binnen, en zijn ver van huis, waar alleen de legers van Alexander de Grote kwamen, vanuit Europa.

   Het jaar 93 na Chr.

   • Josephus voltooid zijn "Geschiedenis van de Joden" of "Jewish Antiquities" genaamd in het Engels
   • Meerdere feiten bekend van Domitianus’ vervolging van Christenen.

   Het jaar 96 na Chr.

   • Clement van Rome schrijft een brief aan de Corinthiërs, waar hij ingaat op kerkscheuringen, afzetting van Oudsten en vervolgingen vanuit jalousie. Sommigen zien hier antisemitische uitlatingen in, dat is er moeilijk in te lezen. Ik heb deze uitspraken niet kunnen vinden, waarschijnlijk gaat het om 1 Clement 3:1-3, waarin Clement, Deuteronomium 32:15 (context 32:8-18) citeert. Dit boek door Mozes geschreven, is in dat exacte vers niet positief over het volk. Maar zo zijn er vele teksten in de Pentateuch te noemen. Er zijn echter ook teksten die volledig positief zijn, in waar God het volk beschermd en koestert en apart zet als zijn natie, dus wordt hierin ook de positie de-Joden-zijn-alleen-Gods-volk hierin verkondigd. Toch wordt in Deuteronomium duidelijk dat de ware besnijdenis nooit aan het vlees maar aan het hart dient te gebeuren (Deuteronomium 30:6). Zeer zeker kan anti-semitisme niet op de Pentateuch zelf gebaseerd worden! Deze tekst gedeelten uit de Pentateuch tonen nu juist dat de wet niet te volbrengen is! Dat God en zijn wet goed en rechtvaardig zijn, maar menselijke kracht faalt. Een zelfde beschrijving zoals hier van de joden kan van ieder wetticist, ook van wetticisten uit de andere volkeren gegeven worden!
   • Nerva (96-98, leefde van 30-98) wordt Keizer en volgt Domitianus (81-96) op. Zijn belangrijkste daad is het voorstellen tot het onderhouden van arme kinderen wat zijn opvolger zou uitvoeren. Nerva zou ook de Romeinse Senaat weer macht terug geven.
   • Het Boek openbaringen, is door hedendaagse theologen op deze datum gesteld, zie 67 voor de juiste datum en de uitleg.

   Het jaar 97 na Chr.
   Nerva erkent het Sanhedrin van Jamnia als het officiële govermenteel lichaam van de Joden, en de patriarch of nasi(hebreeuws voor prins) is aangesteld als de vertegenwoordiger van het Joodse volk in Rome

   Het jaar 98 na Chr.

   • Op 27 januari wordt Nerva(96-98, leefde van 30-98) opgevolgt door Trajan(98-117, leefde van 53-117) Trajan is geboren nabij Sevilla, zuid spanje, een Romeinse provincie. Hij was de eerste keizer die uit een Romeinse Provincie kwam.
   • Geheime agenten die onder Domitianus dienden worden uit Rome verbannen.
   • Om de haven van Alexandria te onderhouden, heropent Trajan een kanaal tussen de Nijl en de Rode zee
   • Om Nerva’s idee uit te voeren begint Trajan een vorm van een welvaartstaat, die toeziet op het voeden en verzorgen van arme kinderen
   • Neder Germanië (Germania Inferior) wordt eindelijk een volledig Romeinse provincie. Als hoofdstad functioneerd Keulen, toen Colonia Agrippinensis de stad van groot onheil in de latere geschiedenis van Europa en de wereld. Het werd de officiële hoofdstad van het gebied in 90 na Chr. Voor de omschrijving van dit stukje Nederland, Vlaanderen en Duitsland, zie 90 na Chr.