Het onderscheid tussen Gods heerlijkheid en de doop in de Heilige Geest

(1) "En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. (2) En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; (3) en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; (4) en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken." (Handelingen 2:1-4, uit de NBG 1951-vertaling)

De ervaringen waren:

  1. geluid als een geweldige windvlaag (vs. 2)
  2. vertoning van tongen als van vuur (vs. 3)
  3. tongentaal bevestigd doordat het bekende talen waren (vs. 6-11)
  4. spreken over de grote daden Gods (vs. 11)
  5. mensen waren blij en reageerden dus danig op de tegenwoordigheid van God, dat het wel op dronkenschap leek (vs. 13 en Efeze 5:18)
Over de punten een, twee en vijf wil ik wat zeggen aan de hand van ook het oude testament. Ik hoop hier later bij een eventuele behandeling van de doop met vuur nog verder op in te gaan.

Tabel: Teksten over de glory van God.
1. Exodus 40:34-38 (34) "En de wolk bedekte de tent der samenkomst, en de heerlijkheid des Heren vervulde de tabernakel, (35) zodat Mozes de tent der samenkomst niet kon binnengaan, want de wolk rustte daarop, en de heerlijkheid des Heren vervulde de tabernakel. (36) Wanneer de wolk zich verhief van boven de tabernakel, braken de Israelieten op, op al hun tochten. (37) Maar indien de wolk zich niet verhief, dan braken zij niet op tot de dag, dat zij zich verhief. (38) Want op de tabernakel rustte des daags de wolk des Heren, en des nachts was er een vuur in voor de ogen van het gehele huis Israel, op al zijn tochten." (uit de NBG-1951 vertaling)
2. 2 Chronieken 5:13-14 (13) "Toen zij tezamen trompetten en eenstemmig een lied lieten horen, om de Here te loven en te prijzen, en de stem verhieven bij trompetten, cimbalen en andere muziekinstrumenten, en de Here aldus prezen: Want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, toen werd het huis, het huis des Heren, vervuld met een wolk, (14) zodat de priesters vanwege de wolk niet konden blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid des Heren had het huis Gods vervuld." (uit de NBG-1951 vertaling)
3. 1 Koningen 19:11-13 (11) "Daarop zeide Hij: Treed naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht des Heren. En zie, toen de Here juist zou voorbijgaan, was er een geweldige en sterke wind, die bergen verscheurde en rotsen verbrijzelde, die voor de Here uitging. In de wind was de Here niet. En na de wind een aardbeving. In de aardbeving was de Here niet. (12) En na de aardbeving een vuur. In het vuur was de Here niet. En na het vuur het suizen van een zachte koelte. (13) Zodra Elia dit hoorde, omwond hij zijn gelaat met zijn mantel, ging naar buiten en bleef in de ingang van de spelonk staan. En zie, er kwam tot hem een stem, die sprak: Wat doet gij hier, Elia?" (uit de NBG-1951 vertaling)
4. Exodus 3:1-5 (1) "Mozes nu was gewoon de kudde van zijn schoonvader Jetro, de priester van Midjan, te hoeden. Eens, toen hij de kudde naar de overkant van de woestijn geleid had, kwam hij bij de berg Gods, Horeb. (2) Daar verscheen hem de Engel des Heren als een vuurvlam midden uit een braamstruik. Hij keek toe, en zie, de braamstruik stond in brand, maar werd niet verteerd. (3) Mozes nu dacht: Laat ik toch dat wondere verschijnsel gaan bezien, waarom de braamstruik niet verbrandt. (4) Toen de Here zag, dat hij het ging bezien, riep God hem uit de braamstruik toe: Mozes, Mozes! En hij antwoordde: Hier ben ik. (5) Daarop zeide Hij: Kom niet dichterbij: doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats, waarop gij staat, is heilige grond. (uit de NBG-1951 vertaling)
Dit zijn nog lang niet alle teksten over de glorie van God, maar ik hoop hiermee u een aantal zaken te laten zien over de eerste Pinksterdag.

In tekst 1 lezen we hoe de wolk de tabernakel vervuld. We lezen in vers 38 dat deze wolk zich ook als een vuur manifesteerde.
In de tweede tekst lezen we dat dat de heerlijkheid van de Heer de tempel vervulde. We lezen nogmaals in vers 13 over een wolk.
In de derde tekst lezen we niet over een wolk, maar in vers 12 wel over een VUUR.
In de vierde tekst lezen we over Mozes die de Engel des Heren zag als VUUR.

Ik zou door kunnen gaan met testen aanhalen over VUUR, waarbij sprake is van een manifestatie van de GLORIE van God. Natuurlijk is het dan vreemd dat de Israëlieten in de woestijn Gods tegenwoordigheid zagen als in een wolkkolom. We horen weer over die wolkkolom als Salomo's zijn eigen gebouwde tempel inwijdt. Wat is dan die wolkkolom? De volgende teksten maken dat duidelijk.

(1) "En de Here sprak tot Mozes: Ga, trek vanhier op, gij en het volk dat gij uit het land Egypte hebt gevoerd, naar het land, waarvan Ik Abraham, Isaak en Jakob gezworen heb: aan uw nakomelingschap zal Ik het geven. (2) Ik zal een engel voor uw aangezicht zenden en verdrijven de Kanaaniet, de Amoriet, de Hethiet, de Perizziet, de Chiwwiet en de Jebusiet, (3) naar een land, vloeiende van melk en honig. Want Ik zal in uw midden niet optrekken, daar gij een hardnekkig volk zijt, opdat Ik u niet onderweg vertere. (4) Toen het volk dit kwade woord hoorde, treurde het en niemand deed zijn sieraad aan. (5) De Here nu zeide tot Mozes: Zeg tot de Israelieten: gij zijt een hardnekkig volk. Indien Ik ook maar een ogenblik in uw midden zou optrekken, zou Ik u vernietigen. Nu dan, doe uw sieraad af, dan zal Ik zien, wat Ik u doen zal." (uit de NBG-1951 vertaling) De heilige tegenwoordigheid van God kon niet in het midden zijn van het volk, zo zou het volk vernietigd worden. Als uiteindelijk de Heer wel met hen optrekt in hun midden. Dan verschijnt hij in een wolkkolom zo verbergt hij een deel van Zijn glorie zodat het volk niet zou sterven.

In Exodus 34 lezen we over het gelaat van Mozes dat straalde naar de tegenwoordigheid van God. (29) "Toen Mozes van de berg Sinai afdaalde, (de twee tafelen der getuigenis nu waren in de hand van Mozes, toen hij van de berg afdaalde) wist hij niet, dat de huid van zijn gelaat straalde, doordat hij met Hem gesproken had. (30) Toen Aaron en al de Israelieten Mozes zagen, zie, de huid van zijn gelaat straalde, en zij durfden hem niet naderen. (31) Toen riep Mozes hen tot zich, en Aaron en al de vorsten in de vergadering keerden tot hem terug en Mozes sprak hen toe. (32) Daarna naderden al de Israelieten en hij gebood hun al wat de Here tot hem gesproken had op de berg Sinai. (33) Toen Mozes geeindigd had met hen te spreken, deed hij een doek voor zijn gelaat. (34) Maar wanneer Mozes kwam voor het aangezicht des Heren, om met Hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij naar buiten ging; daarna ging hij naar buiten en zeide tot de Israelieten wat geboden was. (35) Wanneer de Israëlieten aan het gelaat van Mozes zagen, dat de huid van zijn gelaat straalde, deed Mozes de doek weer voor zijn gelaat, totdat hij naar binnen ging, om met Hem te spreken." ((Exodus 34:29-35 uit de NBG 1951-vertaling)

Het wordt opgelost met een doek om de glorie te verbergen. In Handelingen 2:3 lezen we over dus over de GLORIE van God dat verschijnt als een vuur. De glorie komt hier als een vuur en zet zich op hun hoofden. Waar in het Oude Testament een bedekking was, is hier geen bedekking. (2 Corinthiërs 3:13-18)

Wij mogen de glorie van God aanschouwen om naar hem verandert te worden. De manifestatie van VUUR is dus NIET de doop met VUUR zoals in sommige Pinksterkringen gepredikt wordt. Ook hoeft de doop in de Heilige Geest NIET samen te gaan met deze ANDERE MANIFESTATIES DAN DE TONGENTAAL, zoals uitgelegd in de vorige studie.
Wat de doop met vuur wel is, zou eventueel misschien nog een keer geplaatst kunnen worden op www.kingdommovement.nl. Mocht het in de toekomst inderdaad op de site komen te staan, wil ik graag vermelden dat ik tot mijn conclusie ben gekomen, door o.a. boodschappen van John Bevere en ds. Gordon van Veelen. De reden waarom ik het daar plaats, heeft natuurlijk ermee te maken dat de meeste Pinksterchristenen geen onderscheid maken tussen de doop met de Heilige Geest en de doop met Vuur, ze beweren dat dit één en hetzelfde is. De doop met vuur is echter de enige doop die ook in het Oude Testament voor komt en nog steeds een doop is die in Nieuwtestamentische tijden nog altijd geldt.
Terug. VoortgaandeReformatie.nl, terug naar bovenzijde van De doop in de Heilige Geest (pag. 2) vooruit.